There are no stupid questions...
Kategorie: Wszystkie | Aktualności | Dla wszystkich | KONKURSY | Klasa 1C | Klasa 2D | Klasa 3B | Klasa 3D | Ocenianie
RSS
niedziela, 28 października 2007
OLIMPIADA 1 etap już 17 listopada 2008!

Etap szkolny olimpiady z języka angielskiego odbędzie się 17 listopada 2008. Zgłoszenia u nauczycieli j. angielskiego do 14 listopada.

Poniżej znajdziecie szczegółowy opis zakresu poszczególnych etapów konkursu:

 

JĘZYK ANGIELSKI



Zakres wiedzy i umiejętności obowiązujący na wszystkich trzech etapach konkursu oparty jest na podstawie programowej nauczania języków obcych w gimnazjum oraz obejmuje materiał leksykalno – gramatyczny, tematykę, sytuacje i funkcje językowe określone w programach nauczania dla gimnazjum – programy kontynuacyjne: DKW-4014-169/00 (Cambridge); DKW-4014-171/00 (Express Publishing); DKW-4014-123/99 (OUP);DKW-4014-62/01 (Macmillan); DKW-4014-45/00 (Longman).



I ETAP



Forma:
Test składający się z zadań zamkniętych i otwartych obejmujących następujące części: czytanie, test leksykalno-gramatyczny i realioznawstwo.

Wymagane treści:

I SŁOWNICTWO I OBSZARY TEMATYCZNE

1)CZŁOWIEK: np. dane personalne, wygląd zewnętrzny, części ciała, cechy charakteru, uczucia i emocje.
2)DOM: np. miejsce zamieszkania, położenie i opis domu, pomieszczenia i ich wyposażenie
3)ŻYCIE RODZINNE I TOWARZYSKIE: np. okresy życia, członkowie rodziny, koledzy, przyjaciele, znajomi, czynności życia codziennego, formy spędzania czasu wolnego, święta i uroczystości, styl życia, życie w małej i dużej rodzinie, konflikt pokoleń.
4)SZKOŁA: np. przedmioty nauczania, oceny i wymagania, przedmioty używane w szkole, czynności wykonywane w szkole, ulubione dziedziny, życie szkoły.
5)PRACA: np. popularne zawody i czynności z nimi związane, miejsca pracy, warunki pracy i zatrudnienia.
6)ŻYWIENIE: np. artykuły spożywcze, posiłki i ich przygotowywanie, lokale gastronomiczne.
7)ZAKUPY I USŁUGI: np. rodzaje sklepów, towary, sprzedawanie i kupowanie, reklama, korzystanie z usług, reklamacja.
8)PODRÓŻOWANIE I TURYSTYKA: np. wycieczki, zwiedzanie, środki transportu, informacja turystyczna, orientacja w terenie, nazwy krajów i kontynentów, wypadki i awarie.
9)KULTURA: dziedziny kultury, twórcy i ich dzieła, uczestniczenie w kulturze.
10)ŚRODKI MASOWEGO PRZEKAZU
11)SPORT: np. dyscypliny sportu, obiekty i sprzęt sportowy, imprezy sportowe.
12)ZDROWIE: np. higieniczny tryb życia, samopoczucie, dolegliwości, podstawowe schorzenia, ich objawy i leczenie, uzależnienia.
13)NAUKA I TECHNIKA: np. wynalazki i odkrycia naukowe, obsługa i korzystanie z podstawowych urządzeń technicznych.
14)ŚWIAT PRZYRODY: np. pogoda i zjawiska atmosferyczne, klimat, świat roślin i zwierząt, krajobraz, zagrożenie i ochrona środowiska naturalnego, klęski żywiołowe.
15)ELEMENTY WIEDZY O ŚWIECIE I KRAJACH ANGIELSKIEGO
16)PRZYSŁOWIA

II GRAMATYKA I STRUKTURY GRAMATYCZNE

Rzeczownik
- rzeczowniki policzalne i niepoliczalne
- liczba pojedyncza i mnoga (regularna i nieregularna)
- forma dzierżawcza rzeczownika
- rodzaj rzeczownika
- rzeczowniki złożone

Przedimek

- przedimek nieokreślony (a / an);
- przedimek określony (the);
- opuszczanie przedimka.

Przyimek

- przyimki w wyrażeniach dotyczących czasu ( on Monday , at seven o’clock,in winter );
- przyimki w wyrażeniach dotyczących miejsca ( at the station, in the library);
- przyimki dotyczące celu i ruchu;
- wyrażenia przyimkowe.

Zaimek
- zaimki osobowe w formie podmiotu (Subject Pronouns);
- zaimki osobowe w formie dopełnienia (Object Pronouns);
- zaimki dzierżawcze (Possessive Pronouns);
- przymiotniki dzierżawcze (Possessive Adjectives);
- zaimki wskazujące;
- zaimki nieokreślone (Indefinite Pronouns- some, any, none, somebody, anybody, everybody, everything);
- zaimki zwrotne i emfatyczne (Reflexive and Emphatic Pronouns - myself, himself, ourselves);
- zaimki pytające;
- zaimki względne ( Relative Pronouns);
- each other, one another, others, the other,another;
- many, much, few, little, a few, a little.

Liczebnik
- liczebniki główne i porządkowe.

Przymiotnik i Przysłówek
- stopniowanie przymiotników;
- przymiotniki złożone (Compound Adjectives);
- szyk przymiotników w zdaniu (Order of Adjectives);
- tworzenie przysłówków od przymiotników;
- przysłówki częstotliwości (Adverbs of Frequency- often, always, usually, etc.);
- przyłówki czasu (Adverbs of Time- now, today, yesterday, early);
- przysłówki miejsca (Adverbs of Place- here, there, up, down, away);
- przysłówki sposobu ( Adverbs of Manner- fast, badly, nicely, well);
- przysłówki stopnia ( Adverbs of Degree- very, rather, quite, hardly, completely);
- miejsce przysłówka w zdaniu;
- porównania ( as...as, not as....as, such a..., so....as, the same as, more/less ... than, the...the..., etc.).

Spójnik
- and, but, or, as, because, so, unless, while, when;
- although, though, however, despite.

Czasownik
- podział czasowników (full verbs,auxiliary verbs, modal auxiliary verbs);
- użycie operatorów w tworzeniu zdań przeczących i pytających;
- czasowniki regularne i nieregularne;
- tryb rozkazujący;
- formy czasownika :- bezokolicznik (Infinitive);
- Gerund;
- imiesłów (Present and Past Participle).

 Czasy gramatyczne


- Present Simple;
- Present Continuous;
- Present Perfect;
- Present Perfect Continuous;
- Past Simple;
- Past Continuous;
- Past Perfect;
- Past Perfect Continuous;
- Future Simple;
- Future Continuous;
- Future Perfect;
- Future Perfect Continuous;
- ‘be going to’.

Czasowniki modalne
- can, could , must, mustn’t, needn’t, would, will, shall, may, might, should, ought to;
- could/may/might/must/can/can’t/needn’t/ought to/should + have + Past Participle;
- wyrażenia o znaczeniu podobnym do czasowników modalnych: be able to , have to ,had better, used to, be likely to, be supposed to , be to, be allowed to.

Czasowniki frazowe i przyimkowe
Zdania pytające - Yes/ No Questions ( Does he like bananas?)

- Specific Questions / WH- questions ( Who does Pete work for?)
- Negative Questions ( Hasn’t she called you yet?)
- Question Tags ( That book is new, isn’t it?)



Zdania czasowe (Time Clauses)
Zdania przydawkowe (Relative Clauses)
Zdania okolicznikowe celu ( Clauses of Purpose) ze spójnikami to, in order to, so as to , so that, with a view to, in case, for fear of.
Zdania okolicznikowe przyczyny ( Clauses of Reason) ze spójnikami as, since, because, for, the reason for, on the ground that, because of, due to.
Zdania okolicznikowe sposobu (Clauses of Manner) ze spójnikami as, as if, as though, (in) the way , (in) the same way.
Zdania okolicznikowe skutkowe ( Clauses of Result) so/such ....that, as a result, (and) as a consequence, consequently, so , therefore.
Zdania okolicznikowe wstępne (Clauses of Concession) although, even though, despite, in spite of, while, whereas, but, on the other hand, nevertheless, however, no matter how, whatever.
Zdania wykrzyknikowe - What a nice day! How clever he is!

Zdania warunkowe ze spójnikami if, unless, provided, providing, on condition, supposing, suppose , etc.
- typ 1 - If the weather is nice, we will go for a walk.
- typ 2 -If I were you , I wouldn’t buy this house.
- typ 3 - If I hadn’t asked them , they wouldn’t have come.

Zdania wyrażające życzenie i przypuszczenie z wyrażeniami I wish, as if, if only, suppose, it’s (high) time, I’d rather/sooner sb Unreal Past).

Strona bierna
Następstwo czasów i mowa zależna (twierdzenia, pytania, rozkazy i prośby).
Inwersja w krótkich odpowiedziach typu So do I, Nor can he.
Konstrukcje bezokolicznikowe - I want my son to marry a princess.
Konstrukcje gerundialne - He objects to my smoking in bed.
Konstrukcje imiesłowowe - I saw him coming up to the policeman.

Słowotwórstwo

- najważniejsze przedrostki i przyrostki;
- tworzenie przymiotników, czasowników, rzeczowników, etc.;
- wyrazy złożone.


III REALIOZNAWSTWO

The United Kingdom

1. General information (name, national emblem, flag, anthem, population, etc.).
2. Geography of the British Isles.
3. Education in the UK.
4. The Royal Family.
5. The British character.
6. Sport in Britain.
7. Customs and traditions.
8. Famous cities and places worth visiting.
9. British food.
10. The media.
11. Literature, films and music.
12. Famous people (painters, composers, inventors, etc.)

The United States

1. General information (name, national emblem, flag, anthem, population, etc.).
2. Geography of the USA.
3. Education in the US.
4. The Americans - society, character, way of life.
5.American presidents.
6. Sport in the US.
7. Customs and traditions.
8. Famous cities and places worth visiting.
9. Literature, films and music.
10. Famous people.
11. The media.
12. Pop culture.


II ETAP

Forma:
Test składający się z zadań zamkniętych i otwartych obejmujących następujące części: czytanie, test leksykalno-gramatyczny, realioznawstwo, reakcje językowe i pisanie (krótka forma, np. zaproszenie, notatka, ogłoszenie, pocztówka, instrukcja).

Wymagane treści:

Takie same jak w etapie pierwszym oraz dodatkowo w zakresie realioznawstwa:

1. The most important events in the history of Britain.
2. Political system of the UK and the USA.
3. The most important events in the history of the US.
4. British and American English.

III ETAP

Forma:
Test składający się z zadań zamkniętych i otwartych obejmujących następujące części: czytanie, test leksykalno-gramatyczny, realioznawstwo i pisanie (dłuższa forma użytkowa – list prywatny lub formalny).

Wymagane treści:

Takie same jak w poprzednich etapach oraz dodatkowo:

1. Treści realioznawcze :
- Ireland - general information.
- Canada - general information.
- Australia - general information.
- New Zealand - general information.
2. Wyrażenia idiomatyczne
3. Znajomość lektury: Emily Brontë ‘Wuthering Heights’ – Oxford Bookworms



 

 

15:41, sell , Aktualności
Link
niedziela, 07 października 2007
TESTY - klasy I i III PAŹDZIERNIK 2007

Przypominam, że w obecnie przeprowadzamy testy z rozdziału 1 w klassch I i III.

Oprócz słownictwa materiał gramatyczny obejmuje:

KLASY 1 - Present Continuous, Present Simple, czasowniki" to be, have got, can, want; opisywanie osób, there is/there are

KLASY 3 - słownictwo o książkach, phrasal verbs, Narrative tenses,  konstrukcje z looks/sounds/tastes .... like.

11:39, sell , Aktualności
Link
poniedziałek, 04 września 2006
Zaczynamy!
Wszystko co dobre kiedyś się kończy - po wakacjach wracamy do pracy...

Mam nadzieję, że ta strona ułatwi Wam w tym roku pracę nad językiem angielskim.
Wszyscy moi uczniowie znajdą tu aktualne informacje na temat ważniejszych zadań domowych, sprawdzianów oraz materiałów z jakich warto się do nich przygotowywać. Szukajcie tych wiadomości w kategoriach u góry strony.

Ponadto możecie tu dowiedzieć się o konkursach językowych, do których będziecie chcieli zgłaszać swój udział, zapoznacie się z ważnymi dokumentami dotyczącymi programu nauczania i sposobu oceniania na lekcjach języka angielskiego.

Polecam Wam również pole zakładek (umieszczone po lewej stronie), w którym odnajdziecie internetowe słowniki, ćwiczenia gramatyczne i inne interesujące linki.

Tak więc - jak sama nazwa tej strony wskazuje - używajcie tej witryny jako miejsca, które ma Wam pomóc w nauce. Jeśli uznacie, że prezentowanych na niej materiałach nie ma odpowiedzi na Wasze pytania - możecie zawsze napisać do mnie na adres sell@gazeta.pl .

Serdecznie pozdrawiam i życzę wielu sukcesów w nauce języka angielskiego
(i nie tylko)...

Paweł Ciepliński
20:06, sell , Aktualności
Link